Golang匿名函数

匿名函数概述

  • 匿名函数的主要作用是封装一段一次性执行的代码
  • 它无所谓复用,所以无需起名,之所以进行封装的意义,在于使一段代码成为一个整体
  • defer延时执行一段代码,和go并发执行一段代码是匿名函数的常用场景
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
//匿名函数
func main() {
//延时执行的匿名函数
defer func() {
fmt.Println("劳资延时·无名,劳资最后执行")
}()
//并发执行的匿名函数
go func() {
fmt.Println("劳资并发·无名,劳资并发执行")
}()
//一个带参的匿名函数
ret := func(a, b int) int {
fmt.Println("劳资普通·无名,下面劳资睡一会")
time.Sleep(1)
return a + b
}(2, 3)
fmt.Println(ret)
}